.

Regulamin Oceniania Zachowania

Napisane przez 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

W ZBYDNIOWIE

 

Opracowany na podstawie:

1.Rozporządzenia MEN z dnia 10.06.2015r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (…) w szkołach publicznych;

2.Programu Wychowawczego Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie;

3.Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;

4. Statutu szkoły.

 

SPIS TREŚCI

 

        I.            Zasady ogólne

     II.            Tryb ustalania oceny z zachowania

  III.            Zachowanie pozytywne

  IV.            Zachowanie negatywne

    V.            Tryb odwoływania się od przewidywanej semestralnej/rocznej oceny z zachowania

 

 

I.                  ZASADY OGÓLNE

 

1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się:

  1) ocenianie bieżące przez wychowawcę i nauczycieli;

  2) klasyfikacja śródroczna;

  3) klasyfikacja roczna.

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

  2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

  3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

  4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

  5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

  6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

  7) okazywanie szacunku innym osobom.

  8) opinię ze środowiska lokalnego, w którym funkcjonuje uczeń

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

  1) wzorowe;

  2) bardzo dobre;

  3) dobre;

  4) poprawne;

  5) nieodpowiednie;

  6) naganne.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5.Ocena zachowania nie ma wpływu na:

  1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

  2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem pkt. 6.

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

7. Uczeń może odwołać się od proponowanej oceny.

 

 

II.               TRYB USTALANIA OCENY Z ZACHOWANIA

 

1. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu:

1) punktów dodatnich i ujemnych, które uczeń uzyskał w ciągu semestru/roku szkolnego,   odpowiednio za pozytywne i negatywne zachowania;

  2) samooceny ucznia;

  3) opinii klasy.

2.  Kryterium oceny zachowania stanowi liczba punktów zdobytych przez ucznia w ciągu semestru zgodnie z zasadami:

Zachowanie

Liczba punktów

wzorowe

160 i więcej pkt.

bardzo dobre

130-159 pkt.

dobre

100-129 pkt.

poprawne

60-99 pkt.

nieodpowiednie

20-59 pkt.

naganne

poniżej 20 pkt.

 

3. Każdy semestr uczeń rozpoczyna z pulą 100 punktów, którą w zależności od prezentowanej postawy w ciągu semestru/roku może zwiększyć lub zmniejszyć.

4. Uczeń zdobywa punkty dodatnie lub ujemne, podejmując pozytywne lub negatywne działania określone w rozdziałach III i IV.

5. Punkty dodatnie i ujemne z zachowania nauczyciele są zobowiązani odnotować w  dzienniku internetowym:

  1) należy robić to systematycznie, od razu po zdarzeniu i zgodnie z tabelami punktacji;

  2) zapisy powinny być datowane oraz podpisane imieniem i nazwiskiem osoby dokonującej   wpisu.

6. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis uwagi świadczącej o jego zaangażowaniu.

7. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną punktów z pierwszego i drugiego półrocza.

8. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził więcej niż 20 pkt. ujemnych w semestrze, a w wyniku klasyfikacji rocznej - powyżej 40 pkt.

9. Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził więcej niż 40 pkt. ujemnych w semestrze, a w wyniku klasyfikacji rocznej – powyżej 80 pkt.

10. Uczeń, który w ciągu jednego miesiąca otrzyma 30 pkt. ujemnych, nie może w kolejnym miesiącu uczestniczyć w imprezach szkolnych, zawodach sportowych, wycieczkach, itp.

11. Nie przyznaje się punktów za wypełnianie podstawowych obowiązków oraz za pracę dodatkową, która odbywa się kosztem lekcji z wyjątkiem sytuacji, w których uczeń reprezentuje szkołę.

12. W sytuacji, kiedy uczeń popełni czyn o wysokiej szkodliwości społecznej, zagrażający życiu lub zdrowiu oraz w innych skrajnych przypadkach, może otrzymać ocenę naganną z pominięciem zasad punktowania.

13. Uczeń ma prawo do samooceny i do oceny zachowania kolegów z klasy, mając do dyspozycji od 0 do +5 pkt. Uzyskana średnia liczba punktów z samooceny i średnia liczba punktów z oceny klasy zostaje dodana do tych punktów, które uczeń już posiada.

14. Na miesiąc przed terminem wystawienia oceny z zachowania wychowawca informuje ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych o przewidywanym obniżonym zachowaniu. W szczególnych przypadkach wychowawca ma prawo do obniżenia zachowania uczniowi po przewidywanym terminie powiadomienia rodzica lub prawnego opiekuna.

15. Aktualna liczba punktów, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, jest okazywana rodzicom w trakcie każdego zebrania z rodzicami lub podczas konsultacji indywidualnych.

16. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę z zachowania niezależnie od otrzymanych punktów.

 

III.           ZACHOWANIE POZYTYWNE

 

Lp.

Co oceniamy

Liczba punktów

Kto przyznaje

Częstotliwość

I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

1.

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim.

1-5

opiekun SU

jednorazowo

2.

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym.

1-5

wychowawca

jednorazowo

3.

Pomoc koleżeńska w nauce potwierdzona przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga szkolnego, opiekuna wolontariatu.

1-5

wychowawca,

nauczyciel

każdorazowo

4.

Praca na rzecz klasy/szkoły np.: pomoc w bibliotece, sklepiku szkolnym, ogródku szkolnym, itp.

1-10

opiekun, wychowawca

jednorazowo

5.

100% frekwencja.

10

wychowawca

jednorazowo

II. POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

1.

Praca na rzecz klasy po zajęciach np. przygotowanie imprezy klasowej, wystrój klasy.

1-3

wychowawca, nauczyciel

każdorazowo

2.

Praca na rzecz szkoły, wykazywanie inicjatywy i pomysłowości.

1-5

wychowawca, nauczyciel

każdorazowo

3.

Aktywny udział w akcjach charytatywnych i innych.

1-5

wychowawca, nauczyciel

każdorazowo

4.

Aktywne czytelnictwo I-III miejsce w szkole.

5

bibliotekarz

jednorazowo

5.

Dbałość o samorozwój w szkole (nieobowiązkowe koła zainteresowań).

1-5

wychowawca po konsultacji z nauczycielem

jednorazowo

III. DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY

1.

Przygotowanie apeli i imprez szkolnych oraz udział w nich.

1-10

wychowawca, nauczyciel

każdorazowo

2.

Reprezentowanie szkoły na konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych organizowanych lub typowanych przez szkołę:

Etap szkolny:

Udział

Awans do następnego etapu lub laureat

Etap gminny/międzyszkolny:

Udział

Imiejsce/IImiejsce/IIImiejsce/wyróżnienie

Etap powiatowy/rejonowy:

Udział

Imiejsce/IImiejsce/IIImiejsce/wyróżnienie

Etap wojewódzki:

Udział

Imiejsce/IImiejsce/IIImiejsce/wyróżnienie

Etap ogólnopolski:

Udział

Imiejsce/IImiejsce/IIImiejsce/wyróżnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

5

5/4/3/2

 

 

 

 

5

10/8/6/4

 

 

 

5

20/16/12/8

 

 

 

5

40/32/24/16

wychowawca, nauczyciel

każdorazowo

3.

Reprezentowanie szkoły na forum w innego typu przedsięwzięciach np.: przeglądy muzyczne, festiwale.

5-10

wychowawca, nauczyciel

każdorazowo

IV.GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ

1.

Właściwe reagowanie na nieodpowiednie zachowanie kolegów.

1-5

Wychowawca nauczyciel

każdorazowo

 

2.

Aktywna działalność na rzecz środowiska lokalnego, zaangażowanie w projekty społeczne, prace na rzecz sołectwa i jego mieszkańców

1-5

wychowawca

Każdorazowo(maksymalnie 20 pkt w semestrze)

3.

Potwierdzona aktywność w pozaszkolnych stowarzyszeniach, organizacjach, klubach sportowych, fundacjach / szczególne osiagnięcia

10 pkt/5 pkt (ale nie więcej niż 20 w semestrze

Wychowawca po pisemnym potwierdzeniu

Na koniec każdego semestru

V. INNE

1.

Zbiórka surowców wtórnych np. : nakrętki

1-5 (ale nie więcej niż 10 w semestrze)

nauczyciel

każdorazowo

2.

Inne niewymienione zachowania

1-5

wychowawca, nauczyciel

każdorazowo

             

 

IV ZACHOWANIE NEGATYWNE

 

Lp.

Co oceniamy

Liczba punktów

Kto przyznaje

Częstotliwość

I.                   NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

1.

Zakłócanie toku lekcji, naruszanie dyscypliny na lekcji i na przerwie (np.: złe zachowanie, rozmowy, brak pracy na lekcji).

1-5

nauczyciel

każdorazowo

2.

Nieuzasadnione spóźnienie.

2

nauczyciel

każdorazowo

3.

Brak zeszytu, podręcznika lub przyborów szkolnych na lekcji.

1

nauczyciel

każdorazowo

4.

Niewykonanie przyjętych na siebie zobowiązań i poleceń nauczyciela.

1-5

nauczyciel

każdorazowo

5.

Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki, świetlicy i innych pracowni na terenie szkoły.

1-3

nauczyciel

każdorazowo

6.

Nieobecność nieusprawiedliwiona.

1(za każdą godzinę)

nauczyciel

każdorazowo

7.

Brak usprawiedliwienia w terminie.

2

wychowawca

każdorazowo

8.

Ucieczki z lekcji, wagary.

5(za każdą godzinę)

wychowawca

każdorazowo

9.

Opuszczanie na przerwie budynku, terenu szkoły lub aroganckie wyjście z klasy w trakcie lekcji bez pozwolenia.

5-10

Nauczyciel, nauczyciel dyżurujący

każdorazowo

10.

Korzystanie na lekcji z urządzeń elektronicznych tj. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, aparatów, kamer bez zgody nauczyciela.

5-10

nauczyciel

każdorazowo

II.  POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

1.

Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych uczniów.

10

nauczyciel

każdorazowo

2.

Kradzież, fałszerstwo.

20

nauczyciel

każdorazowo

3.

Brak obuwia zmiennego.

2

nauczyciel

każdorazowo

4.

Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w szkole, niestosowanie form grzecznościowych, złe opinie ze środowiska lokalnego w tym ze strony instytucji takich jak: policja, sąd, pomoc społeczna, inne szkoły, etc.

10

nauczyciel

każdorazowo

III.  BRAK DBAŁOŚCI O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY

1.

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych.

5

nauczyciel

każdorazowo

2.

Brak poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych: godła, sztandaru, tablic pamiątkowych, itp.

5-20

nauczyciel

każdorazowo

3.

Niewłaściwy strój podczas uroczystości szkolnych.

3

wychowawca

każdorazowo

IV.  NIEZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I NARAŻENIE ZDROWIA WŁASNEGO ORAZ INNYCH OSÓB

1.

Zachęcanie i namawianie do złego.

3-10

nauczyciel

każdorazowo

2.

Zaczepki fizyczne np.: kopnięcie, popchnięcie, uderzenie.

3-10

nauczyciel

każdorazowo

3.

Bójka.

10-20

nauczyciel

każdorazowo

4.

Pobicie z uszczerbkiem na zdrowiu.

100

nauczyciel

każdorazowo

5.

Wykroczenia np.: wyłudzanie pieniędzy, palenie tytoniu lub e-papierosów, picie alkoholu, stosowanie innych szkodliwych używek.

10-50

nauczyciel

każdorazowo

V. NIEGODNE I NIEKULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ

1.

Zaczepki słowne, wyśmiewanie, wyzwiska, wulgaryzmy, arogancja słowna, nieprzyzwoite gesty i pozy.

5-10

nauczyciel

każdorazowo

2.

Znęcanie się psychiczne (groźby, szantaż, nękanie).

10-50

nauczyciel

każdorazowo

3.

Niekulturalne zachowanie się (śmiecenie, plucie, itp.).

3-5

nauczyciel

każdorazowo

4.

Jedzenie i picie oraz żucie gumy na lekcji.

3-5

nauczyciel

każdorazowo

5.

Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia.

10

nauczyciel

każdorazowo

6.

Kłamstwo, oszustwo, nieuczciwość (ściąganie, podpowiadanie).

8

nauczyciel

każdorazowo

7.

Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach poza szkołę.

5-10

nauczyciel

każdorazowo

8.

Niestosowny ubiór, widoczny makijaż, malowane włosy, pomalowane paznokcie, kolczyki w innych miejscach niż uszy.

3

wychowawca

każdorazowo

9.

Brak reakcji na zło.

5

nauczyciel

każdorazowo

                                              VI.            NIEOKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM

1.

Lekceważenie poleceń nauczyciela na lekcji i na przerwach.

5

nauczyciel

każdorazowo

2.

Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, pracownika szkoły i innych osób starszych.

5-10

nauczyciel

każdorazowo

                                                                                                                              VII.            INNE

1.

Stosowanie cyberprzemocy np.: nękanie, robienie zdjęć i rozpowszechnianie prywatnych treści bez wiedzy osoby zainteresowanej.

10-50

nauczyciel

każdorazowo

2.

Inne niewymienione zachowania.

1-10

wychowawca, nauczyciel

każdorazowo

 

V TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD PRZEWIDYWANEJ OCENY Z ZACHOWANIA

 

1. Rodzice w imieniu ucznia lub uczeń, który chce uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną z zachowania, zgłasza się w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie z zachowania, na konsultację z wychowawcą (po uprzednim umówieniu się). Wychowawca przedstawia motywację przewidywanej oceny z zachowania oraz analizuje zachowanie ucznia.

2. Rodzice mają prawo, najdalej następnego dnia po konsultacji z wychowawcą, złożyć wniosek do dyrektora szkoły o zmianę oceny z zachowania. Wniosek powinien zawierać rzeczową argumentację dotyczącą podwyższenia oceny z zachowania.

3. W przypadku wątpliwości co do zasadności wystawionej oceny dyrektor może zażądać od wychowawcy uzasadnienia ustalonej oceny i przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

4. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny oraz kryteriami zawartymi w Punktowym Systemie Oceniania Zachowania, dyrektor szkoły powołuje komisję do oceny zachowania ucznia i ustala termin jej posiedzenia.

5. Komisja analizuje ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę i ustala ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.

6. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –    jako przewodniczący komisji;

  2) Wychowawca klasy;

  3) Pedagog szkolny;

  4) Opiekun Samorządu Uczniowskiego;

  5) Nauczyciel dowolnego przedmiotu wskazany przez dyrektora szkoły.

7. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od przewidywanej.

8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

9. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:

  1) skład komisji;

  2) termin posiedzenia komisji;

  3) wynik głosowania;

  4) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

10. O ustalonej ocenia powiadamia się rodziców lub opiekunów prawnych.

11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

 

 

 

 

Czytany 6308 razy