.

menu bok

menu bok (16)

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

W ZBYDNIOWIE

 

 

 

 

 

 

 

Opracowany na podstawie:

1.Rozporządzenia MEN z dnia 10.06.2015r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (…) w szkołach publicznych;

2.Programu Wychowawczego Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie;

3.Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;

4. Statutu szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

       I.            Zasady ogólne

    II.            Tryb ustalania oceny z zachowania

 III.            Zachowanie pozytywne

 IV.            Zachowanie negatywne

    V.            Tryb odwoływania się od przewidywanej semestralnej/rocznej oceny z zachowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                  ZASADY OGÓLNE

 

1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się:

  1) ocenianie bieżące przez wychowawcę i nauczycieli;

  2) klasyfikacja śródroczna;

  3) klasyfikacja roczna.

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

  2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

  3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

  4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

  5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

  6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

  7) okazywanie szacunku innym osobom.

  8) opinię ze środowiska lokalnego, w którym funkcjonuje uczeń

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

  1) wzorowe;

  2) bardzo dobre;

  3) dobre;

  4) poprawne;

  5) nieodpowiednie;

  6) naganne.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5.Ocena zachowania nie ma wpływu na:

  1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

  2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem pkt. 6.

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

7. Uczeń może odwołać się od proponowanej oceny.

8. Za zachowanie ucznia poza szkoła odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie.

 

 

II.               TRYB USTALANIA OCENY Z ZACHOWANIA

 

1. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu:

1) punktów dodatnich i ujemnych, które uczeń uzyskał w ciągu semestru/roku szkolnego,   odpowiednio za pozytywne i negatywne zachowania;

  2) samooceny ucznia;

  3) opinii klasy.

2.  Kryterium oceny zachowania stanowi liczba punktów zdobytych przez ucznia w ciągu semestru zgodnie z zasadami:

Zachowanie

Liczba punktów

wzorowe

160 i więcej pkt.

bardzo dobre

130-159 pkt.

dobre

100-129 pkt.

poprawne

60-99 pkt.

nieodpowiednie

20-59 pkt.

naganne

poniżej 20 pkt.

 

3. Każdy semestr uczeń rozpoczyna z pulą 100 punktów, którą w zależności od prezentowanej postawy w ciągu semestru/roku może zwiększyć lub zmniejszyć.

4. Uczeń zdobywa punkty dodatnie lub ujemne, podejmując pozytywne lub negatywne działania określone w rozdziałach III i IV.

5. Punkty dodatnie i ujemne z zachowania nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani odnotować w  dzienniku internetowym:

  1) należy robić to systematycznie, od razu po zdarzeniu i zgodnie z tabelami punktacji;

  2) zapisy powinny być datowane oraz podpisane imieniem i nazwiskiem osoby dokonującej   wpisu.

6. Klasowy zeszyt wychowawczy znajduje się w pokoju nauczycielskim.

7. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis uwagi świadczącej o jego zaangażowaniu.

8. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną punktów z pierwszego i drugiego półrocza.

9. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził więcej niż 20 pkt. ujemnych w semestrze, a w wyniku klasyfikacji rocznej - powyżej 40 pkt.

10. Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził więcej niż 40 pkt. ujemnych w semestrze, a w wyniku klasyfikacji rocznej – powyżej 80 pkt.

11. Uczeń, który w ciągu jednego miesiąca otrzyma 30 pkt. ujemnych, nie może w kolejnym miesiącu uczestniczyć w imprezach szkolnych, zawodach sportowych, wycieczkach, itp.

12. Nie przyznaje się punktów za wypełnianie podstawowych obowiązków oraz za pracę dodatkową, która odbywa się kosztem lekcji.

13. W sytuacji, kiedy uczeń popełni czyn o wysokiej szkodliwości społecznej, zagrażający życiu lub zdrowiu oraz w innych skrajnych przypadkach, może otrzymać ocenę naganną z pominięciem zasad punktowania.

14. Uczeń ma prawo do samooceny i do oceny zachowania kolegów z klasy, mając do dyspozycji od 0 do +5 pkt. Uzyskana średnia liczba punktów z samooceny i średnia liczba punktów z oceny klasy zostaje dodana do tych punktów, które uczeń już posiada.

15. Na miesiąc przed terminem wystawienia oceny z zachowania wychowawca informuje ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych o liczbie punktów i przewidywanej ocenie śródrocznej/rocznej.

16. Aktualna liczba punktów, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, jest okazywana rodzicom w trakcie każdego zebrania z rodzicami lub podczas konsultacji indywidualnych.

17. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę z zachowania niezależnie od otrzymanych punktów.

 

 

III.           ZACHOWANIE POZYTYWNE

 

Lp.

Co oceniamy

Liczba punktów

Kto przyznaje

Częstotliwość

I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

1.

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim.

1-5

czwartek, 04 październik 2018 09:54

BohaterON

Napisane przez

piątek, 25 maj 2018 00:00

Obowiązek informacyjny

Napisane przez

Na podstawie:

·Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz. 1000),·Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zbydniowie

Ul. Sandomierska 210

37-415 Zaleszany

Inspektorem Danych osobowych jest:  

Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

wykonywania działalności w zakresie edukacji,

-  zatrudnienia w Publicznej Szkole Podstawowej w Zbydniowie- świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,

- wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

- prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podanie Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Zbydniowie danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.

Klauzula obowiązku informacyjnego - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informuję, iż:

 

Administratorem Danych Osobowych jest:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie,

ul. Sandomierska 210,

tel. 15 8458746

 

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Mateusz Siembab,
tel. 733 337 421,

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Monitoring wizyjny umieszczony jest w sposób stały (nieruchomy) na zewnątrz i wewnątrz budynku Placówki.

Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbydniowie  zlokalizowane przy ul. Sandomierskiej 210.

Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

·      budynek Placówki (wejście/wyjście, korytarze, klatki schodowe)

·      obszar wokół Placówki (chodniki, parkingi, drogi dojazdowe).

Podstawa prawna zastosowania monitoringu:

·      art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.),

·      art. 6, ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 15dni. Po tym terminie dane zostają usunięte przez automatyczny nadpis.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Placówka zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu
i zdrowiu osób, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

·      na wniosek organów prowadzących postępowania

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Placówki.

Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie
w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbydniowie i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

piątek, 11 listopad 2016 23:15

Regulamin Oceniania Zachowania

Napisane przez

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA ZACHOWANIA

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

W ZBYDNIOWIE

 

Opracowany na podstawie:

1.Rozporządzenia MEN z dnia 10.06.2015r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy (…) w szkołach publicznych;

2.Programu Wychowawczego Publicznego Gimnazjum nr 2 w Zbydniowie;

3.Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;

4. Statutu szkoły.

 

SPIS TREŚCI

 

        I.            Zasady ogólne

     II.            Tryb ustalania oceny z zachowania

  III.            Zachowanie pozytywne

  IV.            Zachowanie negatywne

    V.            Tryb odwoływania się od przewidywanej semestralnej/rocznej oceny z zachowania

 

 

I.                  ZASADY OGÓLNE

 

1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się:

  1) ocenianie bieżące przez wychowawcę i nauczycieli;

  2) klasyfikacja śródroczna;

  3) klasyfikacja roczna.

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

  2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

  3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

  4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

  5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

  6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

  7) okazywanie szacunku innym osobom.

  8) opinię ze środowiska lokalnego, w którym funkcjonuje uczeń

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

  1) wzorowe;

  2) bardzo dobre;

  3) dobre;

  4) poprawne;

  5) nieodpowiednie;

  6) naganne.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5.Ocena zachowania nie ma wpływu na:

  1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

  2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem pkt. 6.

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

7. Uczeń może odwołać się od proponowanej oceny.

 

 

II.               TRYB USTALANIA OCENY Z ZACHOWANIA

 

1. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu:

1) punktów dodatnich i ujemnych, które uczeń uzyskał w ciągu semestru/roku szkolnego,   odpowiednio za pozytywne i negatywne zachowania;

  2) samooceny ucznia;

  3) opinii klasy.

2.  Kryterium oceny zachowania stanowi liczba punktów zdobytych przez ucznia w ciągu semestru zgodnie z zasadami:

Zachowanie

Liczba punktów

wzorowe

160 i więcej pkt.

bardzo dobre

130-159 pkt.

dobre

100-129 pkt.

poprawne

60-99 pkt.

nieodpowiednie

20-59 pkt.

naganne

poniżej 20 pkt.

 

3. Każdy semestr uczeń rozpoczyna z pulą 100 punktów, którą w zależności od prezentowanej postawy w ciągu semestru/roku może zwiększyć lub zmniejszyć.

4. Uczeń zdobywa punkty dodatnie lub ujemne, podejmując pozytywne lub negatywne działania określone w rozdziałach III i IV.

5. Punkty dodatnie i ujemne z zachowania nauczyciele są zobowiązani odnotować w  dzienniku internetowym:

  1) należy robić to systematycznie, od razu po zdarzeniu i zgodnie z tabelami punktacji;

  2) zapisy powinny być datowane oraz podpisane imieniem i nazwiskiem osoby dokonującej   wpisu.

6. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis uwagi świadczącej o jego zaangażowaniu.

7. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną punktów z pierwszego i drugiego półrocza.

8. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził więcej niż 20 pkt. ujemnych w semestrze, a w wyniku klasyfikacji rocznej - powyżej 40 pkt.

9. Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który zgromadził więcej niż 40 pkt. ujemnych w semestrze, a w wyniku klasyfikacji rocznej – powyżej 80 pkt.

10. Uczeń, który w ciągu jednego miesiąca otrzyma 30 pkt. ujemnych, nie może w kolejnym miesiącu uczestniczyć w imprezach szkolnych, zawodach sportowych, wycieczkach, itp.

11. Nie przyznaje się punktów za wypełnianie podstawowych obowiązków oraz za pracę dodatkową, która odbywa się kosztem lekcji z wyjątkiem sytuacji, w których uczeń reprezentuje szkołę.

12. W sytuacji, kiedy uczeń popełni czyn o wysokiej szkodliwości społecznej, zagrażający życiu lub zdrowiu oraz w innych skrajnych przypadkach, może otrzymać ocenę naganną z pominięciem zasad punktowania.

13. Uczeń ma prawo do samooceny i do oceny zachowania kolegów z klasy, mając do dyspozycji od 0 do +5 pkt. Uzyskana średnia liczba punktów z samooceny i średnia liczba punktów z oceny klasy zostaje dodana do tych punktów, które uczeń już posiada.

14. Na miesiąc przed terminem wystawienia oceny z zachowania wychowawca informuje ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych o przewidywanym obniżonym zachowaniu. W szczególnych przypadkach wychowawca ma prawo do obniżenia zachowania uczniowi po przewidywanym terminie powiadomienia rodzica lub prawnego opiekuna.

15. Aktualna liczba punktów, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, jest okazywana rodzicom w trakcie każdego zebrania z rodzicami lub podczas konsultacji indywidualnych.

16. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę z zachowania niezależnie od otrzymanych punktów.

 

III.           ZACHOWANIE POZYTYWNE

 

Lp.

Co oceniamy

Liczba punktów

Kto przyznaje

Częstotliwość

I. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

1.

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim.

1-5

opiekun SU

jednorazowo

2.

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym.

1-5

wychowawca

jednorazowo

3.

Pomoc koleżeńska w nauce potwierdzona przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga szkolnego, opiekuna wolontariatu.

1-5

wychowawca,

nauczyciel

każdorazowo

4.

Praca na rzecz klasy/szkoły np.: pomoc w bibliotece, sklepiku szkolnym, ogródku szkolnym, itp.

1-10

opiekun, wychowawca

jednorazowo

5.

100% frekwencja.

10

wychowawca

jednorazowo

II. POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

1.

Praca na rzecz klasy po zajęciach np. przygotowanie imprezy klasowej, wystrój klasy.

1-3

wychowawca, nauczyciel

każdorazowo

2.

Praca na rzecz szkoły, wykazywanie inicjatywy i pomysłowości.

1-5

wychowawca, nauczyciel

każdorazowo

3.

Aktywny udział w akcjach charytatywnych i innych.

1-5

wychowawca, nauczyciel

każdorazowo

4.

Aktywne czytelnictwo I-III miejsce w szkole.

5

bibliotekarz

jednorazowo

5.

Dbałość o samorozwój w szkole (nieobowiązkowe koła zainteresowań).

1-5

wychowawca po konsultacji z nauczycielem

jednorazowo

III. DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY

1.

Przygotowanie apeli i imprez szkolnych oraz udział w nich.

1-10

wychowawca, nauczyciel

każdorazowo

2.

Reprezentowanie szkoły na konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych organizowanych lub typowanych przez szkołę:

Etap szkolny:

Udział

Awans do następnego etapu lub laureat

Etap gminny/międzyszkolny:

Udział

Imiejsce/IImiejsce/IIImiejsce/wyróżnienie

Etap powiatowy/rejonowy:

Udział

Imiejsce/IImiejsce/IIImiejsce/wyróżnienie

Etap wojewódzki:

Udział

Imiejsce/IImiejsce/IIImiejsce/wyróżnienie

Etap ogólnopolski:

Udział

Imiejsce/IImiejsce/IIImiejsce/wyróżnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

5

5/4/3/2

 

 

 

 

5

10/8/6/4

 

 

 

5

20/16/12/8

 

 

 

5

40/32/24/16

wychowawca, nauczyciel

każdorazowo

3.

Reprezentowanie szkoły na forum w innego typu przedsięwzięciach np.: przeglądy muzyczne, festiwale.

5-10

wychowawca, nauczyciel

każdorazowo

IV.GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ

1.

Właściwe reagowanie na nieodpowiednie zachowanie kolegów.

1-5

Wychowawca nauczyciel

każdorazowo

 

2.

Aktywna działalność na rzecz środowiska lokalnego, zaangażowanie w projekty społeczne, prace na rzecz sołectwa i jego mieszkańców

1-5

wychowawca

Każdorazowo(maksymalnie 20 pkt w semestrze)

3.

Potwierdzona aktywność w pozaszkolnych stowarzyszeniach, organizacjach, klubach sportowych, fundacjach / szczególne osiagnięcia

10 pkt/5 pkt (ale nie więcej niż 20 w semestrze

Wychowawca po pisemnym potwierdzeniu

Na koniec każdego semestru

V. INNE

1.

Zbiórka surowców wtórnych np. : nakrętki

1-5 (ale nie więcej niż 10 w semestrze)

nauczyciel

każdorazowo

2.

Inne niewymienione zachowania

1-5

wychowawca, nauczyciel

każdorazowo

             

 

IV ZACHOWANIE NEGATYWNE

 

Lp.

Co oceniamy

Liczba punktów

Kto przyznaje

Częstotliwość

I.                   NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

1.

Zakłócanie toku lekcji, naruszanie dyscypliny na lekcji i na przerwie (np.: złe zachowanie, rozmowy, brak pracy na lekcji).

1-5

nauczyciel

każdorazowo

2.

Nieuzasadnione spóźnienie.

2

nauczyciel

każdorazowo

3.

Brak zeszytu, podręcznika lub przyborów szkolnych na lekcji.

1

nauczyciel

każdorazowo

4.

Niewykonanie przyjętych na siebie zobowiązań i poleceń nauczyciela.

1-5

nauczyciel

każdorazowo

5.

Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki, świetlicy i innych pracowni na terenie szkoły.

1-3

nauczyciel

każdorazowo

6.

Nieobecność nieusprawiedliwiona.

1(za każdą godzinę)

nauczyciel

każdorazowo

7.

Brak usprawiedliwienia w terminie.

2

wychowawca

każdorazowo

8.

Ucieczki z lekcji, wagary.

5(za każdą godzinę)

wychowawca

każdorazowo

9.

Opuszczanie na przerwie budynku, terenu szkoły lub aroganckie wyjście z klasy w trakcie lekcji bez pozwolenia.

5-10

Nauczyciel, nauczyciel dyżurujący

każdorazowo

10.

Korzystanie na lekcji z urządzeń elektronicznych tj. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, aparatów, kamer bez zgody nauczyciela.

5-10

nauczyciel

każdorazowo

II.  POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

1.

Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych uczniów.

10

nauczyciel

każdorazowo

2.

Kradzież, fałszerstwo.

20

nauczyciel

każdorazowo

3.

Brak obuwia zmiennego.

2

nauczyciel

każdorazowo

4.

Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w szkole, niestosowanie form grzecznościowych, złe opinie ze środowiska lokalnego w tym ze strony instytucji takich jak: policja, sąd, pomoc społeczna, inne szkoły, etc.

10

nauczyciel

każdorazowo

III.  BRAK DBAŁOŚCI O HONOR I TRADYCJE SZKOŁY

1.

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych.

5

nauczyciel

każdorazowo

2.

Brak poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych: godła, sztandaru, tablic pamiątkowych, itp.

5-20

nauczyciel

każdorazowo

3.

Niewłaściwy strój podczas uroczystości szkolnych.

3

wychowawca

każdorazowo

IV.  NIEZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I NARAŻENIE ZDROWIA WŁASNEGO ORAZ INNYCH OSÓB

1.

Zachęcanie i namawianie do złego.

3-10

nauczyciel

każdorazowo

2.

Zaczepki fizyczne np.: kopnięcie, popchnięcie, uderzenie.

3-10

nauczyciel

każdorazowo

3.

Bójka.

10-20

nauczyciel

każdorazowo

4.

Pobicie z uszczerbkiem na zdrowiu.

100

nauczyciel

każdorazowo

5.

Wykroczenia np.: wyłudzanie pieniędzy, palenie tytoniu lub e-papierosów, picie alkoholu, stosowanie innych szkodliwych używek.

10-50

nauczyciel

każdorazowo

V. NIEGODNE I NIEKULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ

1.

Zaczepki słowne, wyśmiewanie, wyzwiska, wulgaryzmy, arogancja słowna, nieprzyzwoite gesty i pozy.

5-10

nauczyciel

każdorazowo

2.

Znęcanie się psychiczne (groźby, szantaż, nękanie).

10-50

nauczyciel

każdorazowo

3.

Niekulturalne zachowanie się (śmiecenie, plucie, itp.).

3-5

nauczyciel

każdorazowo

4.

Jedzenie i picie oraz żucie gumy na lekcji.

3-5

nauczyciel

każdorazowo

5.

Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia.

10

nauczyciel

każdorazowo

6.

Kłamstwo, oszustwo, nieuczciwość (ściąganie, podpowiadanie).

8

nauczyciel

każdorazowo

7.

Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i wyjściach poza szkołę.

5-10

nauczyciel

każdorazowo

8.

Niestosowny ubiór, widoczny makijaż, malowane włosy, pomalowane paznokcie, kolczyki w innych miejscach niż uszy.

3

wychowawca

każdorazowo

9.

Brak reakcji na zło.

5

nauczyciel

każdorazowo

                                              VI.            NIEOKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM

1.

Lekceważenie poleceń nauczyciela na lekcji i na przerwach.

5

nauczyciel

każdorazowo

2.

Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, pracownika szkoły i innych osób starszych.

5-10

nauczyciel

każdorazowo

                                                                                                                              VII.            INNE

1.

Stosowanie cyberprzemocy np.: nękanie, robienie zdjęć i rozpowszechnianie prywatnych treści bez wiedzy osoby zainteresowanej.

10-50

nauczyciel

każdorazowo

2.

Inne niewymienione zachowania.

1-10

wychowawca, nauczyciel

każdorazowo

 

V TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD PRZEWIDYWANEJ OCENY Z ZACHOWANIA

 

1. Rodzice w imieniu ucznia lub uczeń, który chce uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną z zachowania, zgłasza się w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie z zachowania, na konsultację z wychowawcą (po uprzednim umówieniu się). Wychowawca przedstawia motywację przewidywanej oceny z zachowania oraz analizuje zachowanie ucznia.

2. Rodzice mają prawo, najdalej następnego dnia po konsultacji z wychowawcą, złożyć wniosek do dyrektora szkoły o zmianę oceny z zachowania. Wniosek powinien zawierać rzeczową argumentację dotyczącą podwyższenia oceny z zachowania.

3. W przypadku wątpliwości co do zasadności wystawionej oceny dyrektor może zażądać od wychowawcy uzasadnienia ustalonej oceny i przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

4. W przypadku stwierdzenia, że ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny oraz kryteriami zawartymi w Punktowym Systemie Oceniania Zachowania, dyrektor szkoły powołuje komisję do oceny zachowania ucznia i ustala termin jej posiedzenia.

5. Komisja analizuje ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę i ustala ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.

6. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –    jako przewodniczący komisji;

  2) Wychowawca klasy;

  3) Pedagog szkolny;

  4) Opiekun Samorządu Uczniowskiego;

  5) Nauczyciel dowolnego przedmiotu wskazany przez dyrektora szkoły.

7. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od przewidywanej.

8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

9. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:

  1) skład komisji;

  2) termin posiedzenia komisji;

  3) wynik głosowania;

  4) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

10. O ustalonej ocenia powiadamia się rodziców lub opiekunów prawnych.

11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

 

 

 

 

niedziela, 09 październik 2016 22:02

Zajęcia pozalekcyjne

Napisane przez

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE - ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Dzień tygodnia

Nazwa zajęć

Nauczyciel

PONIEDZIAŁEK

13.20-14.50

Zajęcia sportowe z gier zespołowych kl. I-III

A. Surma

13.15-14.15

Kółko języka angielskiego

D. Motyka

13.15-14.05

Trening przed egzaminem z matematyki kl. III

M. Cygan

 

WTOREK

 

13.20-14.15

Chór szkolny

D. Motyka,
A. Cisowska

13.20-14.05

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. II

H. Szkudlarek

13.20-14.05

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

D. Krajanowska

ŚRODA

14.05-15.30

Zajęcia sportowe z gier zespołowych kl. I-III

A. Surma

 

CZWARTEK

 

13.20-14.05

Kółko biologiczne

J.Fietko

 

PIĄTEK

 

14.15-15.00

Kółko geograficzne

L. Goc

 

Koło redakcyjne gazetki szkolnej - D.Krajanowska - metoda projektu.

 

wtorek, 30 wrzesień 2014 17:56

Szkoła Promująca Zdrowie

Napisane przez
wtorek, 30 wrzesień 2014 17:56

UKS

Napisane przez

Sprawozdanie z działalności  Uczniowskiego Klubu Sportowego Zbydniów
w roku szkolnym 2015/2016 - I semestr

W pierwszym semestrze 2015/2016 zajęcia UKS były prowadzone dwa razy w tygodniu poniedziałek 14.05 – 15.15, środa 14.05. -15.15  zajęcia prowadzone były na sali gimnastycznej, oraz na boisku sportowym ze sztuczna nawierzchnią w Zbydniowie.

Sportowcy uczestniczyli:

VI Turniej Donalda Tuska w piłkę nożną Turbia, chłopcy III miejsce.

Uczestniczyłem w Gminnych  i Powiatowych zawodach sportowych:

Gminne zawody w piłkę koszykową: chłopcy II miejsce , dziewczęta III. Zaleszanach

Gminne zawody w Tenisa stołowego: chłopcy I miejsce, dziewczęta II. Zbydniów

Gminne zawody w piłkę ręczną chłopcy III miejsce dziewczęta III. Turbia

Gminny Turniej Tenisa Stołowego chłopcy I miejsce, dziewczęta II miejsce

Powiatowe zawody w tenisa stołowego chłopców VII , dziewczęta VII miejsce. Antoniów

Opiekun UKS zorganizował:

Turniej w piłkę siatkową dla dziewcząt i chłopców z Okazji Dnia Chłopaka.

Wyjazd na mecz Super Ligi mężczyzn w piłce ręcznej mężczyzn pomiędzy Stal Mielec – Górnik Zabrze w Mielcu.

Towarzyskie spotkanie w piłkę nożną chłopców pomiędzy UKS Zbydniów  - Nowy Klub Sportowy Kępie Zaleszańskie, w Zbydniowie 03.10.2015

Towarzyskie spotkanie w piłkę siatkową dziewcząt i chłopców pomiędzy UKS Zbydniów – Zespół Szkół we Wrzawach 9.12.2015

Turniej  Tenisa Stołowego dla chłopców i dziewcząt z okazji Dnia Chłopaka.

Wyjazdy na basen do Sandomierza.

Wyjazd na mecz Plus Ligi Mężczyzn pomiędzy Asseco Resovia  Rzeszów – Jastrzębski Węgiel

I Turniej charytatywny w piłkę siatkową o Puchar Prezesa UKS Zbydniów   akcja Góra Grosza.

 

Zawodnicy i zawodniczki najczęściej uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych:

PG nr 2 w Zbydniowie : Bidas Mateusz, Fietko  Paweł, Cygan Konrad, Hara Hubert, Sorbian Adrian, Cieśla Krystian, Idec Dawid, Nowak Konrad, Nawrocki Michał, Kapuściński Hubert, Targos Dawid, Golik Jakub, Kochańczyk Albert, Chwieja Sebastian, Madej Dawid, Krajanowska Aleksandra, Mierzwa Kamila, Idec Dominika, Drozd Paulina, Stadnik Sara, Puka Anita, Słomianny Marcela, Sabat Patrycja, Herdzik Natalia,  PSP w Zbydniowie im. Rodziny Horodyńskich: Krajanowski Maciej, Łebek Kacper, Przybysz Sebastian, Cieśla Michał, Bielecki Szymon, Sabat Adrian.

 

Sprawozdanie z działalności  Uczniowskiego Klubu Sportowego Zbydniów
w roku szkolnym 2014/2015

W pierwszym semestrze 2014/2015 zajęcia UKS były prowadzone trzy razy w tygodniu poniedziałek 14.10- 15.10, środa 14.10 – 15.00  zajęcia prowadzone były na sali gimnastycznej, oraz na boisku sportowym ze sztuczna nawierzchnią w Zbydniowie.

 

Uczestnictwo wraz z podopiecznymi w :

·         V edycji Turnieju o puchar Donalda Tuska klas pierwszych gimnazjalnych dziewcząt (III miejsce),

·         V edycji Turnieju o puchar Donalda Tuska klas pierwszych gimnazjalnych i chłopców (II miejsce),

·         Uczestnictwo wraz z podopiecznymi z towarzyskim spotkaniu gry w piłkę siatkową UKS Zbydniów – UKS Zaleszany dziewcząt i chłopców w Zaleszanach,

Uczestnictwo w Gminnych  i Powiatowych zawodach sportowych:

·         gminne zawody w piłkę koszykową w Zaleszanach: chłopcy II miejsce , dziewczęta III miejsce,

·         gminne zawody w Tenisa stołowego w Zaleszanach: chłopcy I miejsce,

·         powiatowe zawody tenisa stołowego IV miejsce chłopcy

 

Zorganizowanie :

·         towarzyskiego spotkania rozgrywek w piłkę siatkową dziewcząt i chłopców pomiędzy UKS Zbydniów a UKS Zaleszany w Zbydniowie.

Napisanie dwóch wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaleszanach, gdzie został rozpatrzone pozytywnie 

Zakupienie sprzętu sportowego w postaci: strojów sportowych, piłek halowych, piłek siatkowych i piłek nożnych.

Zawodnicy i zawodniczki najczęściej uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych:

PG nr 2 w Zbydniowie: Przybysz Marcin, Partyka Dominik, Bidas Mateusz, Koper Wiktoria, Sztuka Wiktoria, Sorbian Adrian, , Kamila Kopeć  Kędzierska Natalia,  Kroker Michał, Gumuliński Kamil, Pławiak Kacper , Krasoń  Jakub , Idec Dawid, Fietko Paweł, Cygan Konrad, Mierzwa Kamila.

PSP w Zbydniowie im. Rodziny Horodyńskich: Bielecki Szymon, Krajanowski Maciej, Łebek Kacper, Sabat Mateusz,

 

 Adam Surma

wtorek, 30 wrzesień 2014 17:54

Izba Regionalna

Napisane przez

Izba Pamięci (powiększ!)

W Publicznym Gimnazjum nr 2 została urządzona Regionalna Izba Pamięci. Młodzi mieszkańcy Zbydniowa zebrali tutaj mnóstwo pamiątek pokazujących, jak bardzo różne od dzisiejszych były warunki życia ich dziadków w niedalekiej przeszłości.

wtorek, 30 wrzesień 2014 17:53

Publikacje

Napisane przez

Publikacje

 JAK  KOCHAĆ  I  WYMAGAĆ - PORADNIK DLA RODZICÓW

 

DOPALACZE - PORADNIK DLA RODZICÓW


 

http://www.dopalaczeinfo.pl/   

http://www.kbpn.gov.pl/portal

 


 

 

Informator o narkotykach, objawach i skutkach ich zażywania oraz o slangu narkotykowym:

 http://www.narkomania.org.pl/informacje-o-narkotykach

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informator o dopalaczach:

 http://www.zslipiagora.edu.pl/php/images/ulotki/biuletyn_dopalacze.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informator o organizacja pozarządowych, działających na polu uzależnień (w tym problemów alkoholowych) :

http://www.uzaleznienia.org.pl/Warszawa/przewodnik

-----------------------------------------------------------------------------------

Uzależnienie od komputera i Internetu :

http://www.pracowniapsychologiczna.republika.pl/komputer.htm

----------------------------------------------------------------------------------

Uzależnienia od nikotyny:

http://www.zdrowie.walbrzych.pl/mechanizmy-uzaleznienia

--------------------------------------------------------------------------------

Instytucje wspierające rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dotyczących uzależnień w najbliższej okolicy:

 

1.Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”

 

ul. Hutnicza 8,

37-450 Stalowa Wola

tel.: (15) 842-79-60

Czynne: pon., wt. 12.00-18.00, śr. 13.30-19.30, czw. 8.00-14.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zakres udzielanej pomocy: 

1. Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych
2. Dla osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
3. Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
• Poradnictwo
• Grupy wsparcia/edukacyjne
4. Dla wszystkich klientów/pacjentów poradni:
• Współpraca z miejscowym systemem pomocy społecznej
• Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla młodzieży szkolnej
5. W placówce istnieje możliwość wykonania testu:
• Umożliwiającego rozpoznanie dostarczonej substancji psychoaktywnej – bezpłatnie
6. W placówce działa telefon zaufania: (15) 842-79-60, czynny w godz. pracy placówki
7. Placówka prowadzi program profilaktyczno-leczniczy dla osób uzależnionych lub używających szkodliwie, skierowanych do programu w związku z art. 72 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 

2.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stalowej Woli

 

ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola

tel/fax: 015 842 18 31; 883723640

Sekretariat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 
Dyrektor: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

niedziela, 13 kwiecień 2014 13:49

Konkursy

Napisane przez
Strona 1 z 2